Turite mums klausimų? Parašykite adresu info@esho.lt

Pirkimo – pardavimo taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Internetinės parduotuvės svetainės https://esho.lt/ pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau –taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato svetainės valdytojo, pardavėjo ir pirkėjo teises , pareigas ir įsipareigojimus naudojantis MB „Vienuolika vienuolika“, juridinio asmens kodas 305949085, registracijos adresas Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Lauko g. 19, el. paštas info@esho.lt, telefonas +370 67967117, sukurta elektroninės parduotuvės platforma (toliau – svetainė).

2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis įskaitant ir privatumo politiką, tuo pačiu sutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai jų laikytis. Pirkėjui nesutinkant prisiimti ir laikytis visų šiose taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, pirkėjas neturi teisės įsigyti prekių naudojantis svetaine.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Prekės– daiktai, kurie parduodami pardavėjo naudojantis svetaine.

Pardavėjas– svetainėje prekes parduodantis fizinis ar juridinis asmuo, sukūręs paskyrą svetainėje, vykdo pirkėjo pateiktą užsakymą ir kuris yra atsakingas už užsakymo tinkamą vykdymą.

Pirkėjas– fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine ir joje įsigyja prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.

Paskyra– pirkėjo atliekamos registracijos svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmens duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė pirkėjo paskyra.

Svetainės valdytojas – MB „Vienuolika vienuolika“, juridinio asmens kodas 305949085, el. paštas info@esho.lt;

Šalys– svetainės valdytojas, pardavėjas ir pirkėjas.

Užsakymas– pirkėjo pateiktas prekių užsakymas svetainėje, kuriuo siekiama įsigyti prekes iš nurodyto pardavėjo.

4. Pirkimo-pardavimo sutartis dėl konkrečios prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas svetainėje, suformavęs prekių krepšelį, prisiregistravęs prie paskyros arba pasirinkęs pirkti neprisiregistravus, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir patvirtinęs, jog yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir privatumo politika, patvirtina prekių užsakymą ir jį apmoka. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą pirkėjas informuojamas pranešimu į nurodytą el. pašto adresą.

5. Svetainės valdytojas ir pardavėjas pirkėjo pateiktus asmens duomenis užsakymo vykdymo tikslais tvarko privatumo politikoje nustatyta tvarka.

6. Svetainės valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie taisyklių pasikeitimus pirkėjai yra informuojami svetainėje.

7. Šios taisyklės atitinka paslaugų teikimo ir pirkimo – pardavimo sutarties formos turinį, jų priedas yra privatumo ir slapukų politika.

8. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

SVETAINĖS VALDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

10. Svetainės valdytojas įsipareigoja suteikti galimybę pardavėjui ir pirkėjui naudotis internetinės svetainės paslaugomis taisyklių nustatyta tvarka.

11. Svetainės valdytojas turi teisę taikyti apribojimus ir stabdyti operacijas jei jos neatitinka taisyklėse nustatytų reikalavimų arba gavus iš pardavėjo ar pirkėjo neteisingus duomenis ir (ar) informaciją.

12. Svetainės valdytojas neatsako už trečiųjų šalių netinkamą operacijų svetainėje atlikimą, taip pat už tarp pardavėjo ir pirkėjo susiklosčiusių tarpusavio prievolinių santykių netinkamą vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, padarytas klaidas, ne laiku įvykdytus mokėjimus, užlaikytas lėšas, neapmokėtus ar atšauktus pardavimus.

13. Svetainės valdytojas neatsako už pardavėjo ar pirkėjo patirtą žalą naudojantis svetaine, išskyrus atvejus kuomet žala padaryta dėl valdytojo kaltės. Svetainės valdytojas atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl valdytojo padaryto tiesioginio ir esminio taisyklių pažeidimo, ir tik už tokius veiksmus, kuriuos valdytojas galėjo protingai numatyti.

14. Svetainės valdytojas neatsako už trečiųjų šalių veiksmus pasinaudojus pirkėjo ar pardavėjos prisijungimo duomenimis.

15. Nei pirkėjas nei pardavėjas nėra atsakingi už savo įsipareigojimų neįvykdymą dėl Force Majeure aplinkybių taip, kaip šios aplinkybės yra suprantamos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. Šalis, kuri dėl Force Majeure aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 val. pranešti apie šias aplinkybes kitai šaliai. Tokiu atveju, atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia tokios Force Majeure aplinkybės.

16. Svetainės valdytojas turi teisę:

keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti elektroninėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą;

sustabdyti ar nutraukti svetainės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir apmokėti pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nebepriimami;

sustabdyti arba nutraukti pardavėjo ar pirkėjo registraciją ir naudojimąsi svetainės platforma, jei pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys arba ne visi prašomi duomenys, arba jeigu yra pagrindo manyti, kad vykdoma neleistina veikla.

17. Svetainės valdytojas įsipareigoja:

sudaryti sąlygas pardavėjams ir pirkėjams naudotis svetainės teikiamomis paslaugomis;

gerbti privatumą. Asmens duomenis tvarkyti tik privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PARDAVĖJO PASKYRA

18. Leidimas naudotis svetaine pardavėjui suteikiamas sukūrus pardavėjo paskyrą svetainėje. Paskyra – yra unikali, ir jos perleisti trečiosioms šalims svetainės valdytojas nesuteikia. Pardavėjas, prieš pradedant prekybą prekėmis svetainėje, registracijos svetainėje metu patvirtina, kad sutinka su taisyklėmis, kurios turi teisinės sutarties galią, nuostatomis ir sutinka dėl svetainės naudojimo sąlygų ir apmokėjimo už jas. Pardavėjui taikomas tarpininkavimo mokestis – 5% (bet ne mažiau 0.5 Eur) platformos mokestis + Paysera 1,20% komisinis (daugiau apie juos skaitykite čia). Tarpininkavimo mokestis taikomas kiekvienam užsakymui ir yra skaičiuojamas nuo prekės sumos. Pardavėjo lėšos užšaldomos tol, kol siuntos numeris patvirtina, kad siunta sėkmingai pristatyta į pirkėjo pasirinktą paštomatą.

19. Pardavėjas, naudodamasis svetaine neįgyja jokių nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę.

20. Visos autoriaus teisės ir prekės ženklai, įskaitant pradinius kodus, duomenų bazes, logotipus ir vaizdinį apipavidalinimą, priklauso arba yra teisėtai valdomos svetainės valdytojo ir yra saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Pardavėjas įsipareigoja:

naudodamasis svetaine, laikytis taisyklių reikalavimų, techninių svetainės nurodymų;

užtikrinti, kad trečiosios šalys nesužinotų prisijungimo prie svetainės duomenų ar negalėtų pasinaudoti pardavėjo paskyra, saugoti kitus prisijungimo prie internetinės svetainės duomenis, neatskleisti trečiosioms šalims slaptažodžių ar kitų identifikacinių duomenų;

teikti svetainės valdytojui ir pildant paskyrą teisingą ir tikrovę atitinkančią informaciją ir (ar) dokumentus;

svetainėje aiškiai ir suprantamai suteikti pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytomis sąlygomis pateikti pirkėjui užsakytas prekes ir priimti jo grąžinamas prekes, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

nesinaudoti svetainės paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams, neatlikti veiksmų ir (ar) operacijų, siekdamas nusikalstamu, neteisėtu ar trečiųjų šalių teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiu būdu įgyti lėšų ar kitokios turtinės ar neturtinės naudos;

vykdyti kitas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jam keliamas pareigas.

22. Pardavėjo asmens duomenys tvarkomi privatumo politikos nustatyta tvarka.

23. Pardavėjas yra atsakingas už visus svetainės valdytojo patirtus nuostolius dėl pardavėjo pateiktos klaidingos informacijos ir (ar) jo neteisėtų veiksmų.

24. Pardavėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų valdytojui, pirkėjams ir svetainėje teisingumą.

25. Pardavėjas sutinka, kad jo prekių nuotraukos būtų naudojamos puslapio rinkodaros tikslais.

PIRKĖJO PASKYRA

25. Pirkėjas, užsiregistruodamas svetainėje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais. Pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti svetainėje.

26. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik gavus pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog pardavėjas, svetainės valdytojas ar jų įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su svetainės veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan.

27. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi privatumo politikoje nustatyta tvarka.

28. Pirkėjo teisės :

pasirinkti ir užsisakyti bet kurią iš svetainėje nurodytų prekių;

nustatyta tvarka gauti nusipirktas prekes;

pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

29. Pirkėjas įsipareigoja:

registracijos formoje pateikti išsamius ir teisingus duomenis, o pasikeitus kontaktiniams duomenims, nedelsiant juos atnaujinti;

sumokėti už prekes;

neperduoti trečiosioms šalims registracijos ar prisijungimo duomenų.

PIRKIMO, PRISTATYMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS

30. Svetainėje pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

31. Naudotis svetainės paslaugomis turi teisę:

veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą;

juridiniai asmenys;

32. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

33. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų nurodytų svetainėje.

34. Tik gavęs suformuotą naujo užsakymo siuntos numerį, pardavėjas pradeda ruošti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių paruošimo terminas.

35. Atsiskaitymo formoje pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje pateikiami netikslūs, melagingi ar klaidinantys duomenys, svetainės valdytojas arba pardavėjas turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

36. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių.

37. Pardavėjas neatsako už tai, kad svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

38. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes, pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Jei pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

39. Nei svetainės valdytojas, nei pardavėjas neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per svetainėje esančias nuorodas.

40. Prekių pristatymo paslauga yra mokama.

41. Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje.

42. Siunta ruošiama ir siunčiama, kai užsakymą pirkėjas apmoka svetainėje nurodytu būdu. 

43. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, jeigu prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl Force Majeure aplinkybių.

44. Prekių pristatymo metu pirkėjas informuojamas apie pristatytą siuntą į paštomatą el. laišku ir/ar SMS žinute tečiųjų šalių pagalba;

45. Siuntos pristatymo metu pirkėjas turi patikrinti jos būklę. Sekimo informacijai nurodžius, jog užsakymas atsiimtas iš paštomato, laikoma, kad ji sėkmingai pristatyta. Pastebėję, jog siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia, ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, pirkėjas privalo apie tai informuoti pardavėją.

46. Pirkėjas, gavęs netinkamos kokybės prekę, turi teisę iš pardavėjo:

reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę pardavėjo sąskaita;

grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti sumokėtus pinigus;

pranešti apie tai pardavėjui per 14 dienų nuo prekių gavimo. Pranešime turi nurodyti įsigytos prekės pavadinimą, įsigijimo PVM sąskaitos faktūros numerį, vardą ir pavardę, prekės trūkumus. Taip pat kokį kompensavimo būdą renkasi. Papildomą ir tolesnę informaciją nurodo pardavėjas.

47. Jei pasiūlytas problemos sprendimo būdas pirkėjo netenkina, jis gali pateikti prašymą arba skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (https://www.vvtat.lt/) arba užpildyti prašymo formą elektroninių ginčų sprendimo platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT

Turite mums klausimų? Parašykite adresu info@esho.lt

esho.lt
Logo
Atnaujinti slaptažodį
Pirkinių krepšelis