Turite mums klausimų? Parašykite adresu info@esho.lt

Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

 

BENDRA INFORMACIJA

1. MB „Vienuolika vienuolika“ (toliau – bendrija, duomenų valdytojas) – gerbia internetinės parduotuvės svetainės https://esho.lt/ (toliau – svetainė) naudotojų (pirkėjų, pardavėjų ar kitų asmens duomenų subjektų) privatumą, konfidencialumą ir garantuoja, kad svetainės pagalba teikiant paslaugas, pateikta asmeninė informacija naudojama tik žemiau nurodytais tikslais ir saugiai laikoma, užtikrinant organizacines ir technines priemones.

2. Šioje internetinės parduotuvės svetainės privatumo ir slapukų politikoje (toliau – politika) nurodome, kokią pirkėjų ir pardavėjų asmeninę ir kitą informaciją renkame, kaip ji yra tvarkoma, kokios yra asmens duomenų subjektų teisės, susijusios su pateiktos asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms trečiosioms šalims.

3. Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate, todėl labai svarbu, kad atidžiai ją perskaitytumėte, nes kiekvieną kartą lankydami svetainę ar teikdami savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis internetinėje svetainėje ir pirkdami ar parduodami), turi būti patvirtinama, kad susipažinote su sąlygomis bei sutinkate, kad bendrija (duomenų valdytojas) juos valdys ir tvarkys šioje politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei pirkėjas ar pardavėjas nesutinka su šiomis sąlygomis, siūlome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.

4. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

5. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Vienuolika vienuolika“, juridinio asmens kodas 305949085, registracijos adresas Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Lauko g. 19, el. paštas info@esho.lt, telefonas +370 67967117.

6. Ši politika yra sudėtinė duomenų valdytojo paslaugų teikimo sąlygų dalis, tačiau ji nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti svetainėje, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

7. Duomenų valdytojas gauna asmens duomenis iš šių asmens duomenų šaltinių:

7.1. pirkėjų:

 • iš pačio pirkėjo – duomenų subjekto (kai pats tiesiogiai kuria paskyrą ir vykdo pirkimą);
 • asmens duomenys gaunami automatiškai duomenų subjektui lankantis svetainėje (techninėmis priemonėmis);

7.2. pardavėjų:

 • iš pačio pardavėjo – duomenų subjekto (kai pats kuria paskyrą pardavimo vykdymui);
 • asmens duomenys gaunami automatiškai duomenų subjektui lankantis svetainėje.

8. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų šalių, išskyrus pardavėjus, kurie vykdo pardavimus svetainėje ir siuntų pristatymo partnerius, bendrija neduoda leidimo naudoti turimų naudotojų asmens duomenų. Pirkėjų ir pardavėjų turimus duomenis gali perduoti trečiosioms šalims tik sutarčių pagrindu ar esant teisinei prievolei numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose.

SĄVOKOS

9 Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su svetainės naudotoju (pirkėju ar pardavėju), kuri pateikiama svetainėje išreiškiant susidomėjimą paslaugomis. Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, buvimo vietos duomenys, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio tapatybės požymiai (vaizdo ar garso įrašai, automobilio valstybiniai numeriai, svetainių profiliuota statistika ir pan.).

10. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti parduodamų prekių ar vykdyti jų pardavimą.

11. Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą svetainėje, ir kurioje yra saugomi naudotojo asmens duomenys bei užsakymų istorija.

12. Slapukas (angl. cookie) –trumpa tekstinė informacija (failas), kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

14. Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) įtvirtintais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais:

BDAR 5 str. principai

Turinys

Teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo principas

Tvarkomi asmens duomenys teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.

Tikslo apribojimo principas

Renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Duomenų kiekio mažinimo principas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys laikantis tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi.

Tikslumo principas

Renkami tik tikslūs duomenys, jei reikia, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas, t. y. imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.

Saugojimo trukmės apribojimo principas

Laikomi duomenys tiek, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

Vientisumo ir konfidencialumo principas

Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Atskaitomybės principas

Atsakome už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų, ir turi visas reikiamas priemones įrodyti, kad jų laikomasi. 

 TEISINIAI ASMENS DUOMENŲ RINKIMO PAGRINDAI, TIKSLAI IR KATEGORIJOS

15. Kad galėtume vykdyti savo paslaugas tvarkome asmens duomenis šiais pagrindais ir šias asmens duomenų kategorijas:

15.1. tikslai:

 • sukurti paskyrą ir identifikuoti naudotoją;
 • vykdyti naudotojų pateiktus užsakymus;
 • atsakyti į naudotojų klausimus, komentarus ar užklausas;
 • teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis;
 • siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis ir/ar prekėmis susijusią informaciją;
 • siųsti rinkodaros informaciją;
 • užtikrinti duomenų saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui.

15.2. kategorijos:

Teisinis pagrindas

Tikslas

Kategorijos

Sutikimo pagrindu: 

Pirkėjai: Užklausa „Registruotis“ (prisijungti)

✓ vardas

✓ kontaktinis el. paštas

Pardavėjai: Užklausa „Registruotis“ (prisijungti)

✓ vardas, pavardė

✓ kontaktinis el. paštas

krautuvėlės pavadinimas

✓ įmonės/individualios veiklos/verslo liudijimo pavadinimas

✓ įmonės/individualios veiklos/verslo liudijimo kodas

✓ telefono numeris

✓ adresas

✓ banko sąskaitos numeris

Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas) *

✓ vardas

✓ kontaktinis el. paštas

Slapukai

✓ šalis (geolokacijos duomenys)

✓ peržiūrėta informacija

✓ IP adresas

✓ kaip įėjote į svetainę

✓ kokiu prietaisu prisijungėte prie svetainės

✓ daugiau žiūrėti skyrių "Slapukai"

Sutarčių sudarymo pagrindu: 

Bendrijos teikiamų paslaugų vykdymo sutartys;

Administravimas (skundų pateikimas);

Paslaugų teikimas bendrijai

✓ vardas

✓ pavardė

✓ gimimo data

✓ peržiūrėta informacija adresas (gyvenamoji ar deklaruota vieta)

✓ krautuvėlės pavadinimas

✓ įmonės/individualios veiklos/verslo liudijimo pavadinimas

✓ įmonės/individualios veiklos/verslo liudijimo kodas

✓ asmens dokumento pavadinimas ir numeris

✓ telefono numeris

✓ el. pašto adresas

Teisėtų interesų bendrijos ar trečiųjų šalių įgyvendinimui:

Siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti ir pan.

Kategorijos nurodomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

⃰ šiuo metu naujienlaiškių paslauga neteikiama.
 

16. Naudotojų asmens duomenys tvarkomi sutikimu, išreikštu pateikiant savo asmens duomenis bei patvirtinant, kad susipažinote su privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

17. Surinktus asmens duomenis bendrija saugo elektroninėse laikmenose. 

18. Asmens duomenų saugojimo terminai:

18.1. užklausų įvykdymo tikslu – 1 metai nuo užklausos įvykdymo dienos;

18.2. tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei lankytojas pageidauja, šį terminą pratęsti;

18.3. visų sutarčių sudarymo/vykdymo tikslu 10 metų nuo paskutinio kontakto.

19. Bendrija nesaugo mokėjimo informacijų, kurią naudotojas pateikia pirkdamas ar prekiaudamas svetainėje. Bendrija naudojasi trečiųjų šalių (mokėjimų paslaugų teikėjų) paslaugomis, todėl nerenka ir nesaugo banko kortelių duomenų. Ši informacija yra teikiama tiesiogiai mokėjimų paslaugų teikėjams, kurių privatumo politikose galite rasti visą informaciją apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir naudojimą. Privatumo politikos nuorodą rasite čia: https://www.paysera.com/v2/lt/sutartys/privatumo-politika.

20. Bendrija saugo duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: užsakymo paskyrose esanti informacija, susijusi su užsakymais ir atliktais mokėjimais, informacija apie klientų įsigytas prekes ar paslaugas (terminas nurodytas 18 punkte). Bendrija nesaugo perteklinės ir nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikina taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

21.Bendrija, nors ir įdiegusi organizacines ir technines priemones, kad būtų apsaugota visa informacija, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais, tačiau, pažymi, kad, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs!

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

22. Naudotojai turi šias teises:

22.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

22.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

22.3. reikalauti ištaisyti arba, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

22.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

22.5. reikalauti, kad bendrija apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

22.6. reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai naudotojui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė naudotojas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);

22.7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

22.8. bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

23Naudotojas siekdamas savo aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo bendrijai turi pateikti užpildytą prašymą (skundą) asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.

24. Prašymo pavyzdinė forma numatyta Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1T-63(1.12.E): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f80916c2847711e89188e16a6495e98c?jfwid=oou0h7ihg, tačiau bendrijai galite pateikti ir laisvos formos prašymą dėl teisių įgyvendinimo.

25. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas besikreipiančiojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

26. Bendrija, įsitikinusi prašymo (skundo) pateikusio asmens tapatybe, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia teisių realizavimo (įgyvendinimo) atsakymą pareiškėjui. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

27Svetainės naudotojai dėl asmens duomenų pažeidimų turi teisę su skundu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo), tačiau prieš tai rekomenduojame susisiekti su bendrija el. paštudėl problemos išsprendimo.

SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

28. Bendrija nerenka specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

29. Prašome neteikti specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

SLAPUKAI

30. Slapukai (angl. cookies) svetainėje naudojami sutikimo pagrindu. Lankytojui apsilankius svetainėje iššokančiame lange yra nuostata sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į galinį įrenginį. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar duotas sutikimas ar ne, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalima naudotis visomis svetainės funkcijomis.

31. Slapukais bendrija gali rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys.

32. Slapukais gaunama informacija naudojama šiais tikslais:

32.1. kad užtikrintų svetainės funkcionalumą;

32.2. naudojimosi interneto svetainės analizei;

32.3. svetainės tobulinimo tikslu;

32.4. paslaugų plėtrai ir tiksliniam rinkodaros orientavimui.

33. Svetainėje naudojami tokie slapukai:

33.1. Griežtai privalomi slapukai – šie slapukai svetainėje yra būtini, kad klientas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur klientas lankėsi internete;

33.2. Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės klientų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška;

33.3. Tiksliniai (reklaminiai) slapukai  leidžia užfiksuoti kliento apsilankymą svetainėje, jos puslapiuose, kuriuose lankėsi. Reklaminiai – tikslinės rinkodaros slapukai leidžia žinoti, ar klientas matė reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada kai ją matė.

34. Sutikimas naudoti slapukus duodamas šiais būdais:

34.1. neištrinant jų ir (ar) nepakeičiant savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

34.2. svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

35. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galima rasti adresu https://www.allaboutcookies.org/ arba https://policies.google.com/technologies/ads.

36. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

DUOMENŲ SAUGUMAS

37. Bendrijai svarbu apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis, todėl reikalaujame ir iš savo duomenų tvarkytojų (trečiųjų šalių), griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti lankytojų ir klientų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

38. Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad bendrija nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

39. Bendrija nėra atsakingas už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Bendrija negarantuoja, kad nebus veikimo klaidų apsaugant naudotojų asmens duomenis. Neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant klientų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos.

41. Bendrija gali bet kada atnaujinti politiką. Bendrija informuos naudotojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Naudotojui prisijungus ar naudojantis svetainės paslaugomis po tokios atnaujintos politikos paskelbimo/gavimo, bendrija laikys, kad lankytojai ir klientai sutinka su įvykdytais pakeitimais.

42. Privatumo politika pateikiama lietuvių kalba.

43. Jei dėl šioje politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų, bendrijos kontaktai:

El.paštas: info@esho.lt, telefonas: +370 67967117.

Politika atnaujinta 2022.02.16

Turite mums klausimų? Parašykite adresu info@esho.lt

esho.lt
Logo
Atnaujinti slaptažodį
Pirkinių krepšelis